Naročila in svetovanje
030 22 11 33

Vlada se je seznanila s čistopisom predloga Zakona o Slovenskem državnem holdingu.

25.09.2012
Vlada RS se je 30. redni seji, ki je potekala 20. septembra 2012, seznanila z informacijo glede čistopisa predloga Zakona o Slovenskem državnem holdingu. Predlog zakona je že v zakonodajnem postopku v Državnem zboru, na odboru za finance in monetarno politiko pa je bil obravnavan 16. julija letos. Po seji delovnega telesa je bila sklicana delovna skupina predstavnikov parlamentarnih poslanskih skupin, ki je besedilo predloga zakona bistveno spremenila in zato se vlada seznanja s čistopisom predloga zakona, kot je bil dogovorjen v okviru delovne skupine.
Namen predloga zakona oziroma upravljanja s kapitalskimi naložbami države je koncentrirano upravljanje naložb Republike Slovenije s ciljem doseganja stabilnega lastništva in trajnostnega maksimiranja donosnosti ter vrednosti naložb, kar bo omogočilo doseganje gospodarskih in razvojnih ciljev ter ciljev javnega interesa, vzpostavitev preglednega sistema upravljanja kapitalskih naložb z optimizacijo stroškov upravljanja ter izpolnjevanje zakonsko določenih obveznosti Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja (KAD) ter Slovenske odškodninske družbe (SOD).

V končno različico predloga zakona so bila dodana štiri načela v skladu s Smernicami Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) za korporativno upravljanje družb v državni lasti, ki bodo ustrezno usmerjale delovanje holdinga (načelo ugotavljanja in spremljanja učinkovitosti; načelo ločenosti in namembnosti premoženja; načelo omejevanja konflikta interesov; načelo upravljanja s tveganji).

V skladu z mnenjem OECD so bili pri kriterijih za člane uprave in nadzornega sveta dodani pogoji, ki bi zagotavljali večjo neodvisnost poslovodstva in nadzora SDH. Člani uprave se tako izberejo na podlagi mednarodnega javnega razpisa, ki ga objavi nadzorni svet. Za člana uprave je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 10 let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih in pri svojem delu izkazuje dobre primerljive rezultate. Položaj predsednika in članov uprave je nezdružljiv s članstvom v poslovodstvu ali organu nadzora gospodarske družbe, v kateri ima SDH kapitalsko naložbo, ali družbe, ki opravlja dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe, v kateri ima SDH kapitalsko naložbo. Za člane nadzornega sveta so predlagani visoki etični in moralni standardi. Tako morajo nadzorniki izpolnjevati pogoj 10 let ustreznih delovnih izkušenj s področja vodenja ali upravljanja gospodarskih družb in pri svojem delu izkazovati dobre primerljive rezultate. Nadzornik mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo ter ne sme biti funkcionar v izvršilni veji oblasti. Člani nadzornega sveta SDH ne smejo biti v poslovnem razmerju z družbo, v kateri ima SDH kapitalsko naložbo, ali z njo povezano družbo. Člane nadzornega sveta bo izvolil državni zbor z absolutno navadno večino. Štirje člani se izvolijo na predlog vlade, izmed katerih enega predlaga Ekonomsko-socialni svet, štirje na predlog poslanskih skupin in eden na predlog komisije državnega zbora za nadzor javnih financ.

KAD ostane ločena pravna oseba, ki pa bo odvisna družba SDH. Zaradi preteklih težav pri enotnem upravljanju državnega premoženja predlog zakona predvideva, da se bo za razmerja med SDH in KAD uporabljalo pravila o povezanih družbah kot jih določa Zakon o gospodarskih družbah. Obenem ni več predviden prenos Modre zavarovalnice in Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije (SODPZ) s KAD na SDH.

V skladu s koalicijsko pogodbo je v zakonu predvideno tudi vsakoletno nakazilo KAD-a ZPIZ-u v višini 50 milijonov evrov, ki je primarno namenjeno za usklajevanje pokojnin. Obenem bo SDH nakazal KAD 10 odstotkov kupnine, ki jo dobi SDH iz naslova prodaje svojih kapitalskih naložb razen tistih, ki so v strategiji opredeljene kot portfeljske, z namenom zagotavljanja dodatnih sredstev ZPIZ.

Vir: UKOM
Novice iz sveta računovodstva in financ
Nova generalna direktorica za javna plačila
 V Ljubljani je 25. julija 2013, Vlada Republike Slovenije izbrala novo generalno direktorico za javna plačila v ministrstvu za finance, Uprave Republike Slovenije,  mag. Aleksandro Miklavčič. Imenovana je bila za dobo petih let, funkcija pa stopi v veljavo s 1.8.2013.
Preberi več >
Kilometrina

Preverite, koliko znaša kilometrina za prevoz na službenem potovanju in kilometrina za prevoz na delo in z dela.

Preberi več >
Vlada se je seznanila s čistopisom predloga Zakona o Slovenskem državnem holdingu.
Vlada RS se je 30. redni seji, ki je potekala 20. septembra 2012, seznanila z informacijo glede čistopisa predloga Zakona o Slovenskem državnem holdingu. Predlog zakona je že v zakonodajnem postopku v Državnem zboru, na odboru za finance in monetarno politiko pa je bil obravnavan 16. julija letos. Po seji delovnega telesa je bila sklicana delovna skupina predstavnikov parlamentarnih poslanskih skupin, ki je besedilo predloga zakona bistveno spremenila in zato se vlada seznanja s čistopisom predloga zakona, kot je bil dogovorjen v okviru delovne skupine.
Preberi več >
Obdavčitev pripisanega dobička v d.n.o. je zakonita >
Vlada sprejela Predlog zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank >
Delovne migracije, Slovenija, 2011 - končni podatki >
Temeljna obrestna mera za maj 2012, Slovenija - končni podatki >
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – skrajšani postopek (24.4.2012) >
Povprečne mesečne plače - februar 2012 >
Vlada je sprejela odgovor RS na uradni opomin glede skupnega sistema DDV >